Copyright/Trademark

Algemene wettelijke voorwaarden en het gebruikscharter van de LINK2FLEET  sites

– algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen
– het gebruik van de commentaarruimte
– vertrouwelijkheidregels en de bescherming van het privé leven

A – Algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen

De sites van LINK2FLEET en de satellietsites zijn beschermd door het auteursrecht, de internationale wetgeving op de intellectuele eigendom, het handelsrecht en het merkenrecht.
Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, video’s, pdf files en afbeelding op de sites van LINK2FLEET zijn de exclusieve eigendom van LINK2FLEET overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 30 juni 1994 met betrekking tot de auteursrechten en aanverwante rechten, herzien en aangepast door de wetten van 3 april 1995, 31 augustus 1998, 22 mei 2005, 4 december 2006 en 9 mei 2007.
De gepubliceerde informatie, teksten, commentaren zijn uitsluitend voor privaat gebruik. Het is strikt verboden ze te reproduceren, vertalen, wijzigen, verspreiden, verkopen, publiceren of exploiteren in elektronische vorm of enige andere vorm zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van LINK2FLEET.
De op de site vermelde merken horen toe aan hun respectievelijke eigenaars.
De bezoeker van de LINK2FLEET sites erkent goed nota te hebben genomen van de wettelijke bepalingen en de gebruiksvoorwaarden en verplicht er zich toe die bepalingen te zullen respecteren.

Toepassingen :

Het voorliggende gebruikscharter is van toepassingen op de volgende sites :
link2fleet.com, link2fleet.lu alsook alle satellietsites van deze sites.
Deze lijst is niet beperkend en LINK2FLEET houdt zich het recht voor de lijst op elk moment aan te passen.
LINK2FLEET vult het informatieaanbod aan met de mogelijkheid voor de bezoekers om producten uitgegeven door LINK2FLEET aan te kopen, zich te abonneren op de tijdschriften en de informatieve nieuwsbrieven, zich in te schrijven voor een opleiding of een conferentie. De regels en gebruiksvoorwaarden van de commerciële online site van LINK2FLEET,  shop.link2fleet.be, zijn vastgelegd in de specifieke gebruiksvoorwaarden, beschikbaar door op volgende link te klikken.

B – Commentaarruimte

De commentaarruimte biedt i de mogelijkheid een debat te voeren over de informatie gepubliceerd op de sites van LINK2FLEET of die informatie te ondersteunen. De ruimte is toegankelijk onder elk artikel, nieuws of dossier gepubliceerd op de sites.

De gedragsregels

Het plaatsen van een commentaar op een van de sites van LINK2FLEET houdt in dat de schrijver zich akkoord verklaart met alle onderstaande regels.
Alle informatie gepubliceerd op de sites van LINK2FLEET moet beantwoorden aan de wettelijke normen. U bent verplicht deze voorwaarde formeel te onderschrijven en bent verantwoordelijk voor de informatie die u publiceert, zowel civiel als strafrechtelijk.
Uw commentaar wordt beoordeeld, dat houdt in dat de redactie van LINK2FLEET waakt over het respecteren van de gedragsregels en zich het recht voorbehoudt volgende boodschappen geheel of gedeeltelijk te verwijderen:

 • De boodschappen die door het recht beoordeeld worden als: met racistisch karakter, xenofoob, revisionistisch of negationistisch
 • Hatelijke boodschappen, belasterende of agressieve ;
 • Het aanzetten tot rassenhaat, oproepen tot geweld of moord ;
 • Boodschappen met pornografisch karakter, pedofiel of obsceen ;
 • Persoonlijke beledigingen en aanvallen ;
 • Boodschappen die ingrijpen in het privé leven van derden;
 • Publicitaire boodschappen, communiqués van politieke of syndicale verenigingen ;
 • Herhaalde en identieke boodschappen met het oog op verzadiging van de commentaarruimte
 • Boodschappen van 2 personen ten laste van een derde persoon
 • Persoonlijke boodschappen tussen deelnemers of gepost op andere forums
 • Herhaalde links naar andere sites.

U kunt commentaar geven op de argumenten, maar niet op de individuen. Wij vragen ook om de geest van de aangegane discussies te respecteren, zonder tussenbeide te komen met belachelijke of onbegrijpelijke boodschappen of niet ter zake doende opmerkingen.
De lengte van een reactie is beperkt tot 500 karakters. Om een idee uiteen te zetten dat de opgelegde limiet zou overschrijden kunt u zich altijd richten tot het redactionele team van LINK2FLEET.

Het redactionele team van LINK2FLEET behoudt zich het recht voor deze reacties en commentaren te gebruiken bij overzichten en bij het schrijven van dossiers in de uitgaven op papier.

Een misbruik melden

Gebruikers die zich storen aan bepaalde boodschappen worden gevraagd dit te melden aan LINK2FLEET door gebruik te maken van de knop “een misbruik melden” onderaan elke boodschap. Indien de klachten gefundeerd zijn zal dadelijk actie ondernomen worden en zullen de betrokken commentaren worden verwijderd.

Moderatie

Reacties op artikels worden gemodereerd door de administrators van de sites. De administrators houden zich tevens het recht voor ten volle gebruik te maken van hun uitgeversverantwoordelijkheid en wettelijke verantwoordelijkheid en dus de gedragsregels toe te passen door de commentaren geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
Bezoekers die de gedragscode op een flagrante en/of systematische manier overtreden zullen onmiddellijk of definitief verbod krijgen nog commentaren te plaatsen. Het wordt de bezoekers gevraagd zich te identificeren aan de hand van een inschrijving op één van de sites van LINK2FLEET alvorens een commentaar te kunnen achterlaten. Er zal tevens een paswoord toegekend worden voor identificatiedoeleinden voor de verdere commentaren. De bij de inschrijving ontvangen gegevens met persoonlijk karakter zijn vertrouwelijk en zijn onderworpen aan de regels van de bescherming van het privé leven.
Op de beslissingen van de editieverantwoordelijken is geen beroep mogelijk en ze kunnen niet betwist worden. De bezoekers engageert zich om de gedragsregels te respecteren door zijn boodschap te valideren. LINK2FLEET kan op elk moment deze voorwaarden veranderen of uitbreiden. De gewijzigde versie treedt in voege 30 dagen na de publicatie op de website.

C – Vertrouwelijkheidsregels en bescherming van het privé leven

LINK2FLEET houdt zich strikt aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992, gewijzigd door die van 11 december 1998 met betrekking tot de bescherming van het privé leven.
De gegevens met persoonlijk karakter die worden opgenomen via de inschrijvingsformulieren of ieder ander middel dat de sites van LINK2FLEET ter beschikking staat zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De verzamelde gegevens zullen slechts gebruikt worden voor transacties, het opstellen van globale statistieken over de activiteiten van de bezoekers aan de sites van LINK2FLEET en statistieken met betrekking tot het gebruik van de sites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de informatie verstrekt door LINK2FLEET.
De bezoeker heeft de mogelijkheid af te zien van het ontvangen van promotionele boodschappen van commerciële partners van LINK2FLEET bij zijn inschrijving en zijn abonnement. De bezoeker kan dat tevens doen door zijn persoonlijke gegevens on line aan te passen.
De bezoeker beschikt tevens over een toegangsrecht, rechtzetting en verzet met betrekking tot de persoonlijke gegevens die hem aangaan via zijn on line rekening.
De bezoekers heeft tevens de mogelijkheid zijn inschrijving te beëindigen. In dat geval zullen er geen persoonlijke gegevens bewaard worden door LINK2FLEET.

Verantwoordelijke Uitgever : Claudia Lilien

LINK2FLEET srl
Chaussée de Theux
4802 Verviers
Belgique
Tel : + 32 16 66 14 75

BTW: BE0657.776.992