Stekkerhybrides zouden hun fiscaal gunstige behandeling verliezen indien hun elektrisch rijbereik te beperkt is in verhouding tot hun massa. De bedrijfswagensector verzet zich tegen deze plannen die de potentiële doodsteek betekenen voor deze technologie. Hybride en plug-in hybride voertuigen zijn een logische en noodzakelijke stap in de richting van een toekomstige zero-emissie automobiliteit. Op een ogenblik dat dieselrijden in vraag wordt gesteld, is elk volwaardig alternatief welkom; met name de stekkerhybrides.

De overheid staart zich blind op een reëel of vermeend verkeerd gebruik van deze voertuigen; volgens haar namelijk zelden in elektrische modus. Zij kan bovendien blijkbaar niet leven met een elektrisch rijbereik van ‘slechts’ 30 tot 50 km gemiddeld.

Voor de mobiliteitsfederaties is een quasi veralgemeende ‘bestraffing’ van stekkerhybrides nooit de manier om eventueel onzorgvuldig gebruik van de technologie aan te pakken. En ook de relatief beperkte radius voor elektrisch rijden, wordt volgens ons verkeerd ingeschat. Immers, een meerderheid van de Belgen rijdt minder dan 50 autokilometers per dag. Met een plug-in hybride rijden dus héél veel mensen bijvoorbeeld probleemloos elektrisch van en naar het werk, waar steeds meer werkgevers trouwens oplaadmogelijkheden voorzien. Of je schakelt in stedelijke gebieden – daar waar de druk op de luchtkwaliteit het grootst is – de thermische motor uit en rijdt geruis- en emissieloos elektrisch verder. Je elektrische auto hoeft echt geen honderden kilometer rijbereik te hebben om een wezenlijk verschil te kunnen uitmaken. Plug-in hybrides zijn echt niet ‘fake’.

Luc Bontemps, Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC stelt het zo: “De zeer grote investeringen die de automobielbranche doet in schone technologie, verdienen aandacht en aanmoediging, ook op fiscaal vlak. Daar is de automobilist immers gevoelig voor en dat versnelt de marktontwikkeling die we met z’n allen betrachten. Aan een stop-en-gobeleid heeft niemand iets, en de boodschap die vandaag gegeven wordt, staat haaks op eerder geuite ambities om zo snel mogelijk richting elektrisch rijden te evolueren.”

Carl Veys, Voorzitter van TRAXIO, vult aan: “Klanten twijfelen vandaag over welke de beste keuze is voor hun nieuwe auto. Daarbij groeit de reflex om een zo milieuvriendelijke keuze te maken. Hybride voertuigen en plug-in hybrides zijn vandaag een marktsegment in ontwikkeling dat, net als elektrische auto’s of auto’s op CNG en waterstof, echt nog een steuntje in de rug verdient. Uit de eerste resultaten van het platform elektrische bedrijfsvoertuigen (PEB) blijkt dat hybrides (PHEV), voor zover de carpolicy de nodige controle inbouwt qua elektrisch rijden, ook voor professionele veelrijders (mix van professionele en privé-afstanden), voor een aantal jaren een gedegen tussenoplossing is in de vergroening van de bedrijfsvloten en mede het duurzaamheidsbewustzijn bij de chauffeur en directies doet groeien.”  

Volgens Miel Horsten, Voorzitter van RENTA, is vooral de fiscale wispelturigheid waarmee de regering bedrijven en bestuurders opzadelt problematisch: “In plaats van een steekvlampolitiek te voeren waarbij bepaalde technologieën die als schoon werden beschouwd, plotseling in vraag worden gesteld, roepen wij de overheid op om samen met ons een duidelijk fiscaal vergroeningstraject af te spreken met een geleidelijke overgang naar duurzamere oplossingen. Daarenboven is het de zoveelste keer dat men aankondigt dat er iets zal veranderen op fiscaal vlak en men er vervolgens maanden over doet om de modaliteiten van de wijziging kenbaar te maken. Als er één ding erger is dan de invoering van een slechte fiscale maatregel dan is het wel het creëren van onzekerheid.”

Ook de BFFMM, de Belgische Federatie van Fleet en Mobiliteits Managers, sluit zich bij monde van haar voorzitter Luc Pissens hierbij aan: “Echte plug-in hybrides hebben in de transitie hun rol te vervullen, zowel naar bewustwording als naar vergroening van de bedrijfsvloten. Heldere afspraken in de carpolicy rond verplicht laden van plug-ins helpt om op bedrijfsniveau verlaagde CO2-uitstoot en verlaagd brandstofverbruik te realiseren.”

 

Ter informatie:

Hybride voertuigen maken vandaag 4,3 % uit van de automarkt. Het segment is de afgelopen 4 jaar met gemiddeld 35 % per jaar gegroeid.

Van de nieuw ingeschreven hybride voertuigen is momenteel 47 % een stekkerhybride (cijfers 9 maanden 2017)94% van de stekkerhybrides staat ingeschreven op naam van een bedrijf.