De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen stijgt van 86 gr/km in 2018 naar 88 gr/kmvoor het jaar 2019. De stijging doet zich ook voor bij benzinevoertuigen van 105 gram in 2018 naar 107 gram voor 2019. De cijfers werden nog niet in het Staatsblad gepubliceerd maar werden reeds bij Koninklijk Besluit van 19 december 2018 bevestigd.  Verrassend genoeg betekent de stijging van de CO2 waarden dat het belastbaar voordeel licht daalt tegenover 2018. De formule is zo opgesteld dat de fiscus er vanuit ging dat de CO2-uitstoot jaarlijks zou dalen en diende ervoor te zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. Door de aankoop van steeds meer benzine modellen en SUV’s, ook in het midden segment, stijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark opnieuw. Aan de basisformule werden verder voor 2019 geen wijzigingen aangebracht. Een daling van het voordeel heeft ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt in de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belast voordeel van alle aard afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet. Doordat het voordeel van alle aard in de praktijk via de bedrijfsvoorheffing op het loon wordt ingehouden zal er zich een kleine netto loonstijging voordoen vanaf januari 2019 voor de bestuurders van bedrijfswagens.

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2019

–  diesel :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-88) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-107) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

 

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt 4% en het maximum 18% van de cataloguswaarde.

Begrip ouderdomscoëfficiënt : voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 procent van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt.

Voorbeeld : voor een nieuw dieselvoertuig met 120 gram CO2-uitstoot met een catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart betekent dit volgend resultaat :

     2018      2019 daling
Voordeel van alle aard op jaarbasis 2288,57 € 2237,14 € 2,25%
Patronaal gedeelte   915,43 €   894,43 € 2,25%

 

Het CO2-percentage wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgelegd en is afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het wagenpark (1 oktober N-2 tot 30 september N-1). Concreet betekent dit dat de berekening voor 2019 wordt uitgevoerd op basis van de volgende periode: 1 oktober 2017 – 30 september 2018.

Hierna een overzicht van de referentie-CO2-uitstoten over de afgelopen jaren:

Diesel Benzine, LPG en aardgas
2012 95 gr./km. 115 gr./km.
2013 95 gr./km. 116 gr./km.
2014 93 gr./km. 112 gr./km
2015 91 gr./km 110 gr./km
2016 89 gr./km 107 gr./km
2017 87 gr./km 105 gr./km
2018 86 gr./km 105 gr./km
2019 88 gr/ km 107 gr/ km 

 

Minimum voordeel voor 2019 nog niet gekend

Het huidige minimum van 1310,00 euro geldig voor 2018 is gebonden aan de indexatie van de belastingschalen in de personenbelasting en is o.a. gebaseerd op de gemiddelde indexen der consumptieprijzen binnen een bepaald jaar. De fiscale index voor inkomsten 2019, aanslagjaar 2020 is echter nog niet bekend. Daarom kan het minimum voordeel van alle aard voor 2018 nog niet exact worden berekend. De officiële bevestiging wordt verwacht begin januari 2019. Een lichte stijging door de inflatie blijft mogelijk omdat het minimum wordt bepaald onafhankelijk van de CO2 referentie-uitstoot.

 

Copyrights : MOBILITAS – Michel Willems