Allereerst is het goed om weten dat het niet altijd wenselijk is om van verzekeringscontract te willen veranderen of om uw verzekering uit het leasecontract te willen lichten. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer uw risicol zeer hoog is in vergelijking met de premie die u betaalt. Een ander voorbeeld: bepaalde activiteitensectoren, zoals koerierdiensten of taxi’s, hebben een verhoogd risico, waardoor ze vaak weinig interessant zijn voor verzekeraars. Voor hen moet de prioriteit bijvoorbeeld liggen bij preventie.

 

Verzamelen om te weten

De eerste stap van de tender bestaat erin om alle gegevens te verzamelen van uw huidige vloot om te weten in detail wat de dekkingen zijn en wat uw schadegraad is. Gaat het om verzekeringen die zijn inbegrepen in uw leasingcontract of zijn ze rechtstreeks bij de verzekeraar onder gebracht?Van welk soort polissen en bescherming geniet u? Enzovoort.

“Opgelet, bepaalde  ondernemingen hebben soms contracten met meerdere leveranciers of hebben nog lopende contracten bij een oude leveranciers, zeker wanneer ze in het leasingcontract zijn geïntegreerd. Zo kan het gebeuren dat niet al uw contracten identieke dekkingen of clausules hebben,” waarschuwt Steven Mertens. “Het is ook mogelijk dat u niet de informatie van al uw contracten kan bekomen, bijvoorbeeld wanneer u werkt met  gesloten leasingcontracten. In dat geval moet u een inschatting maken van de ontbrekende informatie. Een zo correcte mogelijke inschatting vormt de basis van een goede tender.”

 

Het belang van de analyse

Vervolgens komt de fase van het analyseren van de gegevens. “Met de data waar over u beschikt kan u het bedrag aan premie inschatten dat nodig is om de schadekost van uw vloot te dekken.” Voor wat betreft de schadehistoriek legt Steven Mertens de nadruk op het belang om zeker te werken met data van van de laatste 3 tot 5 jaar om tot een geldig gemiddelde te komen. “Om meerdere redenen kan het namelijk gebeuren dat het aantal schadegevallen gedurende één jaar abnormaal hoog of laag is geweest. Zo zal het bijvoorbeeld heel waarschijnlijk zijn dat het aantal schades in 2020 sterk is gedaald aangezien de Corona pandemie heeft geleid tot een vermindering in het aantal verplaatsingen.”

Voor wat betreft de ongevallen dient er ook gekeken te worden naar het aantal en de aard ervan, want de frequentie en het type risico hebben een grote impact, vooral dan op de BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid). Wie bijvoorbeeld veel kleine incidenten heeft, loopt een groter risico om later bij een ernstig ongeval betrokken te geraken.

 

“Een verzekering dient om een onbekend risico te dekken. Een groot bedrijf met een omvangrijk wagenpark weet dat ze jaarlijks onvermijdelijk een aantal recurrente schadegevallen zullen hebben en moet zich dus de vraag stellen of het noodzakelijk is om dit risico te gaan verzekeren. In een onderneming metklein wagenparkligt het risico eerder bij de individuele wagen. Een totaalverlies zal in het laaste geval een veel grotere financiële impact dan hebben. Voor ’kleine wagenparken kan het dus vaak wel verstandig zijn om voor een omniumdekking te kiezen, maar eventueel het vrijstellingsniveau te gaan aanpassen.”

 

De realiteit van de premie

Voor wat de premies betreft moet steeds rekening worden gehouden met het nettobedrag dat u betaalt. “In een BA-verzekering zit bijvoorbeeld 27,1 procent aan belastingen. Daar komen nog de marge van de verzekeraar en zijn vaste werkingskosten bij. Dat alles wordt weerspiegeld in de premie. U mag rekenen dat maar om en bij de 50 procent van de premie uiteindelijk aangewend wordt om schades te gaan betalen. Dat is een belangrijk punt, want wanneer u een bepaald volume heeft, wordt het vaak interessanter om schade rechtstreeks te betalen dan deze te gaan verzekeren. Door rechtstreeks met een verzekeraar te werken is het mogelijk een jaarlijkse evaluatie te doen. Ga dan wel voldoende vroeg voor de vervaldatum aan de slag. Indien uw verzekeringen zijn inbegrepen in uw leasingcontract is de situatie mogelijks wat complexer. U moet dan met uw verhuurder(s) bekijken of het mogelijk is om een herzienning te doen en onder welke voorwaarden. Sommige verhuurders staan open voor een gesprek omtrent het herzien van lopende contracten. Indien dat niet het geval is, moet u uw verzekeringen herzien voor uw hernieuwingen.”

 

Advies van de expert

Een tip van Steven Mertens: “Doe zeker aan preventie”. Want ja, een verzekeraar kijkt uiteraard naar de cijfers uit het verleden. Als u aan bestuurderspreventie doet of als u data gebruikt die bijvoorbeeld via telemetrie zijn bekomen om hun rijgedrag te verbeteren, dan kan dit een positieve impact hebben op uw schadestatistieken en zo ook op uw risico’s en premies.

Hetzelfde geldt voor ADAS-systemen. Door bepaalde van deze systemen te integreren in uw voertuigen zal hun aankoop- of huurprijs misschien wel stijgen, maar het kan wel helpen om het aantal ongelukken en dus uw verzekeringspremies te verlagen.

Dat geldt des te meer wanneer u uw eigen verzekeraar bent voor materiële schade. In dat geval bent u de volledige begunstigde. Hiernaast kunt u eveneens een besparing realiseren  door samen te werken met uw eigen herstelnet en door akkoorden te sluiten over de manier van hestelling en in welke gevallen er wel of niet hersteld dient te worden.