De coëfficiënt 1 van 1,2950 die geldt voor 2019 verhoogt naar1,3078 voor het jaar 2020, hetzij een stijging van net geen 1%. Wij herhalen kort de principes. Voor  het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 een maandelijks bedrag berekend voor elk voertuig dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. Deze forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van die tussenkomst. Deze maandelijkse bijdrage (met een minimum van 27,24 euro voor het jaar 2020) is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld. 

WLTP verbruikstest

De CO2-uitstoot is de uitstoot in gram/km zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de DIV. Voor voertuigen getest volgens de nieuwe WLTP-methode moet de CO2-uitstoot hernomen worden zoals vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC). Deze regeling geldt in elk geval tot einde 2020. 

Fake plug-in hybrides

Voor de zogenoemde fake plug-in hybrides mag men vanaf 2020 nog steeds de lage CO2-uitstoot gebruiken zoals vermeld op het homologatieattest voor de berekening van de CO2-bijdrage. Dit in tegenstelling tot de fiscale aftrekbaarheid en de berekening van het voordeel van alle aard waar voor fake plug-in hybrides vanaf 2020 de CO2-uitstoot van het zogenoemde “overeenstemmend voertuig”  moet gebruikt worden of indien dit niet bekend is de officiële CO2-waarde volgens het gelijkvormigheidsattest vermenigvuldigd met 2,5.  De fiscus liet recent weten dat de lijsten van het “overeenstemmend voertuig” wellicht pas ten vroegste tegen mei 2020 zullen gepubliceerd worden. In de periode tussen januari 2020 en april 2020 zal het voordeel van alle aard voor fake plug-in hybrides voor de eenvoud worden berekend op basis van de officiële CO2-waarde volgens het gelijkvormigheidsattest vermenigvuldigd met 2,5. Dit is voor sociale secretariaten belangrijk bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op het voordeel van alle aard.

Cash for cars

Op de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) is de werkgever ook een solidariteitsbijdrage verschuldigd op basis van de ingeruilde bedrijfswagen. De bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd was in de loop van de maand die de toekenning van de mobiliteitsvergoeding voorafgaat en wordt berekend op basis het voertuig dat werd ingeruild. Dezelfde basisformule (met de CO2-uitstoot van het ingeruilde voertuig) moet dus worden toegepast voor de berekening. Om de bijdrage in 2020 te bepalen moeten men ook de formule 2020 toepassen.

 Type aandrijving   Formule solidariteitsbijdrage 2020
 Benzine  CO2gekend [((CO2-uitstoot x 9 euro)-768)/12] x 1,3078 
 CO2 nietgekend [((182 x 9 euro)- 768)/12] x 1,3078 = 94,81 euro 
 Diesel CO2gekend  [((CO2-uitstoot x 9 euro)-600)/12] x 1,3078
 CO2 nietgekend [((165 x 9 euro)- 600)/12] x 1,3078 = 96,44 euro 
 CNG & LPG (2)  [((CO2-uitstoot x 9 euro)-990)/12] x 1,3078 
 100 % elektrisch (3)  27,24 euro per maand 

 (1) coëfficiënt gebaseerd op de indexen (149,19 / 114,08) ;

(2) een LPG voertuig is een omgebouwd voertuig die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 waarde van het benzinevoertuig. Voor CNG voertuigen gebruikt men de CO2 waarde zoals deze voorzien zijn door de importeur (af fabriek). Voor de retrofit modellen gebruikt men de COwaarde van het benzine model.

(3) in afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ deze minimumbijdrage ook voor wagens die uitsluitend op waterstof rijden.

De minimumbijdrage per maand in 2020 bedraagt voor alle voertuigen 27,24 euro. 

Michel Willems

MOBILITAS