Concreet werd beslist om verschillende betalingstermijnen te verlengen. In dit kader wordt de huidige lock down situatie als overmacht geschouwd. Als principe geldt dat de meeste fiscale betalingstermijnen waarvoor Vlaanderen bevoegd is met twee maanden worden verlengd zonder belastingverhoging. Indien de lockdown langer duurt, schuiven de termijnen verder mee op. De verlenging van twee maanden betreft o.a. de aangifte van de erfbelasting of de termijn voor de meeneembaarheid van de registratiebelastingen. Voor bepaalde belastingen waaronder de verkeersbelasting werd een langere termijn voorzien

  • Verkeersbelasting : uitstel met vier maanden
  • De aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing : zij worden zes maanden later verstuurd

Of de maatregel van vier maand uitstel voor verkeersbelasting ook geldt voor bedrijven is op dit ogenblik nog niet duidelijk.

Vlaamse verkeersbelastingen voor bedrijven: verlenging betaaltermijn

Alle bedrijven in Vlaanderen krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen voor voertuigen ingeschreven in hun vloot.

  • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
  • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen.   Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor alle Vlaamse bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen. Voor particulieren gelden voorlopig geen bijzondere maatregelen. Afhankelijk van de evoluties in de verdere verspreiding van COVID-19 wordt deze maatregel-indien opnieuw aangepast.

Tijdelijke opheffing lage emissie zones – gratis parkeren in Antwerpen.

De stad Antwerpen en de Brusselse regering hebben besliste om de lage emissiezone in hun steden tijdelijk op te heffen. Antwerpen start ook tijdelijk met gratis parkeren. De maatregelen gelden voorlopig nog niet voor de stad Gent. Daar zijn alle ziekenhuis buiten de LEV met de wagen bereikbaar. Met het tijdelijk opheffen van de toegangsvoorwaarden voor de lage-emissiezone (LEZ) en het gratis maken van parkeren in Antwerpen komt men  tegemoet aan het medisch personeel, hulpverleners en mantelzorgers. Bestuurders die een noodzakelijke verplaatsing doen met een vervuilende wagen worden tijdelijk niet langer beboet als ze de LEZ binnenrijden. Dat gebeurt in Antwerpen met terugwerkende kracht vanaf 14 maart. Voor Brussel zullen vanaf 1 april alle nieuwe boetes in het kader van de Lage Emissiezone, worden opgeschort tot na de federale maatregelen om de crisis te beteugelen.

Uitstel betaling personen en vennootschapsbelasting

Op federaal vlak werd beslist dat bedrijven, zelfstandigen en gezinnen die moeten bijbetalen voor hun belastingafrekening van 2019, twee maanden betalingsuitstel ontvangen zonder bijkomende nalatigheidsintresten, belastingverhoging of boete. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, voor aanslagjaar 2019, waarbij de belasting werd gevestigd vanaf 12 maart 2020. Mocht dit niet volstaan, kan men met de Federale Dienst Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19. Concreet betreft de maatregel de aanslagbiljetten van volgende belastingen : de personenbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners.

Uitstel betaling BTW

Men ontvangt een  automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor :

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202020 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202020 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202020 juni 2020

Wij houden u samen met het team van link2fleet in de komende dagen en weken in detail verder op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen rond bedrijfswagens.